Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Sběrné dvory

OMEZENÍ PROVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ

provozovaných Technickými službami Havířov a.s. na ul. Karvinská 63 a v areálu na ul Jarošova.

V souladu se zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, jsme povinni přerušit provoz obou sběrných dvorů.

Omezení, kdy nebude odpad do zařízení přijímán, se týká těchto státních a ostatních svátků:

1. ledna
Velikonoční pondělí
8. května
28. září
28. října
24. prosinec v době od 12:00 do 24:00 hod
25. prosince
26. prosince

 

Naše společnost provozuje sběrný dvůr nebezpečných a ostatních odpadů v areálu společnosti na ul. Karvinská 63. Otevírací doba – denně v době od 7.00 hodin do 18.00 hodin. Provoz sběrného dvora se řídí platným provozním řádem zařízení.

Dále provozujeme sběrný dvůr ostatních odpadů na ul. Jarošova 11a/1219 (není určen pro podnikatelské subjekty). Otevírací doba - denně v době od 7.00 hodin do 18.00 hodin. Provoz sběrného dvora se řídí platným provozním řádem zařízení.

Ve sběrném dvoře je možno odevzdat následující druhy odpadů:

 • 08 01 11 * - odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
 • 09 01 01 * - vodné roztoky vývojek v rozpouštědlech
 • 09 01 02 * - vodné roztoky vývojek ofsetových desek
 • 09 01 03 * - roztoky vývojek v rozpouštědlech
 • 09 01 04 * - roztoky ustalovačů
 • 09 01 05 * - bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
 • 09 01 11 * - fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
 • 15 01 10 * - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • 15 01 11 * - kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob
 • 16 01 11 * - brzdové destičky obsahující azbest
 • 16 01 21 * - nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
 • 16 02 13 * - vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky (200 kg)
 • 16 05 06 * - laboratorní chemikálie a jejich směsi které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
 • 16 05 07 * - vyřazené anorganické chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
 • 16 05 08 * - vyřazené organické chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
 • 16 06 01 * - olověné akumulátory
 • 16 06 02 * - nikl-kadmiové baterie a akumulátory
 • 20 01 13 * - rozpouštědla
 • 20 01 14 * - kyseliny
 • 20 01 15 * - zásady
 • 20 01 17 * - fotochemikálie
 • 20 01 19 * - pesticidy
 • 20 01 21 * - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • 20 01 23 * - vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
 • 20 01 27 * - barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • 20 01 33 * - baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 03 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
 • 20 01 35 * - vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísla 20 01 21 a 20 01 23
 • 20 01 32 – jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 33
 • 16 01 03 – pneumatika
 • 17 01 02 – cihly
 • 15 01 02 – plastové obaly
 • 15 01 04 – kovové obaly
 • 15 01 07 – skleněné obaly
 • 15 01 01 – papírové a lepenkové obaly
 • 20 01 40 – kovy
 • 20 01 38 – dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
 • 20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad
 • 20 03 07 – objemný odpad
 • 17 01 01 – beton
 • 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

 

Občané města Havířova

 • odpady jsou přijímány do sběrného dvora bezplatně
 • podmínkou je předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu) k ověření místa trvalého bydliště
 • množství odpadu, které občan odevzdává, je limitováno běžnou produkcí občana (tzn. nelze jednorázově odevzdat např. 20 ks pneumatik)
 • množství některých vybraných jednorázově odevzdaných odpadů je limitováno obecně závaznou vyhláškou (znění k dispozici na www stánkách Města Havířova) viz tabulka níže.

 

Tabulka limitů množství odběru některých vybraných odpadů na osobu a kalendářní období:

odpad limit na osobu a kalendářní měsíc
stavební suť, zemina a kamení max. 1m3 / osoba / měsíc
motorové oleje max. 10 litrů / osoba / rok
pneumatiky max. 12ks / osoba / rok

 

Mobilní sběrna odpadů

 • Magistrát města Havířova organizuje pro občany také mobilní sběr nebezpečných a ostatních odpadů
 • tento sběr je organizován v jarních a podzimních měsících. – harmonogram přistavení mobilní sběrny bývá s předstihem zveřejňován v Radničních listech, dále je k dispozici na www stránkách města Havířova

 

Podnikatelské subjekty

 • mohou využívat sběrného dvora za úplatu
 • podmínkou přijetí odpadů je buďto smlouva uzavřená s naší společností nebo jednorázová objednávka
 • veškeré potřebné informace k uzavření smlouvy nebo sepsání objednávky Vám poskytnou zaměstnanci naší společnosti na tel.číslech:
  596 802 615
  596 802 620
  596 802 607
 • smlouvy lze uzavřít v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hodin
 • při sjednání smlouvy je nutno předložit tyto Vaše dokumenty:
  - živnostenský list
  - plátci DPH osvědčení o registraci
  - údaje o bankovním spojení
  - poskytnout informace o kontaktních osobách vč. telefonického spojení
 • Odpad lze odevzdat pouze v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hodinZpětný odběr elektrozařízení

 • součástí sběrného dvora nebezpečných odpadů jsou i místa zpětného odběru elektrozařízení – kolektivní systémy ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP
 • zde mohou občané odevzdat bezplatně kompletní elektrická zařízení, podléhající zpětnému odběru
 • elektrozařízení je možno odevzdat denně v době od 7.00 do 18.00 hodin v areálu na ul. Karvinská 63 a v areálu na ul. Jarošova 11a/1219.

 

Sbírané elektrozařízení:

 • ELEKTROWIN
  - chlazení (chladničky, mrazničky…)
  - velké spotřebiče (pračky, el. trouby, myčky, el. radiátory…)
  - malé spotřebiče (vysavače, žehličky, šicí stroje, fény, el. budíky, el. sekačky…)
 • ASEKOL
  - TV a PC monitory - osobní počítače vč. myší a klávesnic - tiskárny - el. psací stroje - videokamery - rádia - ostatní el. hračky…
 • EKOLAMP
  - trubicové zářivky - úsporné zářivky - výbojky