Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

O společnosti

Seznam členů orgánů společnosti

Představenstvo

Ing. Pavel Rapant, MBA předseda představenstva
Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. místopředseda představenstva
Bc. Ondřej Lapisz, MBA člen představenstva
Leoš Lukaštík člen představenstva
Ing. Ivo Tarkowski člen představenstva
Jan Veselý člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Jan Szturc předseda dozorčí rady
Ing. Václav Zyder místopředseda dozorčí rady
Ing. Jakub Čech člen dozorčí rady
Mgr. Gustav Dytko člen dozorčí rady
Ing. Petr Chroboczek člen dozorčí rady
Miroslav Polak člen dozorčí rady

Vedení společnosti

Ing. Ludvík Martinek ředitel společnosti
Ing. Václav Zyder náměstek ředitele

Historie a současnost společnosti

Historie Technických služeb v Havířově se začala psát dnem 1.7.1964, kdy byly zřízeny usnesením Městského národního výboru v Havířově Technické služby města Havířova, rozpočtová organizace (TSmH).

Začátky nebyly jednoduché. Organizace sídlila ve 2 provizorních dřevěných boudách, které předtím sloužily jako zařízení staveniště národnímu podniku INGSTAV. Nová organizace měla celkem 17 vozidel a mechanismů, z nichž většina byla převedena z jiných organizací jako nevyhovující či vyřazené. Vozidla garážovala v oploceném, ale nezastřešeném prostoru „městského dvorku“ (dnes sídlo společnosti na ulici Karvinská 66). Místem pro rozdělování práce a jako převlékárna sloužil skleník v areálu ZDŠ na Komsomolské ulici.

V průběhu dalších let se TSmH různě přesídlovala a současně probíhala výstavba areálů na ulici Karvinská 66, Karvinská 63 (odpadové hospodářství) a Na Kopci v Dolní Suché (bývalý areál MTZ). Taktéž se měnil rozsah činností organizace a v roce 1991 zřizovatel rozhodl o přeměně rozpočtové organizace v příspěvkovou.

K 1.7.1997, tedy přesně 33 let od zřízení TSmH, byla založena akciová společnost, Technické služby Havířov a.s. (TSH a.s.), jako právní nástupce příspěvkové organizace.

Rok 2012 je rokem 15-letého fungování TSH a.s. Není tedy od věci zrekapitulovat to nejdůležitější, čeho společnost dosáhla a v čem se změnila.

Roky 1998 a 1999 proběhly ve znamení stabilizace stavu kmenových zaměstnanců, zapojení se společnosti do prostředí kapitálového trhu a rovněž započala podstatná obnova techniky.

V letech 2000 až 2001 se společnost zaměřila především na dostavbu areálu na ulici Karvinská 63, kde vybudovala halu pro posypový materiál, třídírnu odpadů, haly pro garážování vozidel, nekrytý sklad paletových výrobků, otevřené boxy pro skladování sypkých hmot a silniční váhu. Mimo to zrealizovala ještě venkovní a vnitřní úpravy smuteční obřadní síně v Havířově – Šumbarku a pokračovala v další etapě obnovy techniky.

V roce 2002 byl ve společnosti zaveden systém řízení jakosti (SMJ) a systém environmentálního řízení (EMS), které byly úspěšně certifikovány v prosinci 2002. Kromě toho společnost dále investovala do strojových investic.

V letech 2003 a 2004 prošla společnost podstatnou změnou, kdy došlo k přehodnocení pohledu na jednotlivé činnosti a fungování společnosti vůbec. Postupně byly zaváděny do praxe jednotlivé cíle ze „Strategie dalšího rozvoje společnosti“, jejichž výsledkem byl doposud nejlepší dosažený hospodářský výsledek.

Roky 2005 a 2006 znamenaly pro společnost především nárůst zakázek ve všech oblastech podnikání. Tento nárůst se příznivě projevil v ekonomických ukazatelích a umožnil tak realizovat cíle v oblasti investic a oprav vlastních nemovitostí se zaměřením na úspory energií a ochranu objektů (např. opravy střech, okapů, podhledů, kotelny a rozvodů tepla, I. etapa výměny oken, rekonstrukce 2 garáží, zpevnění ujíždějícího svahu a oplocení v areálu Karvinská 63).

V letech 2007 a 2008 navázala společnost na úspěšná léta 2005 – 2007. Kromě úspěšné realizace stále většího objemu velkých zakázek, se její činnost rozrostla o opravy a údržbu fontán na území města Havířova. Na poměrně vysokou úroveň se dostal stav strojového parku, zejména velmi se osvědčila tzv. multifunkční vozidla s plným využitím v průběhu celého roku. I v těchto letech společnost investovala do dalších velkých oprav svých nemovitostí – dokončení výměny oken a dveří, oprav fasád, garáží, dílen a rozvodů vody – Karvinská 63).

Rok 2009 se stal významným mezníkem v historii společnosti, kdy se změnila akcionářská struktura a statutární město Havířov se stalo 100% vlastníkem společnosti. Od 1.12.2009 společnost rozšířila portfolio svých služeb o provozování útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata – MAX.

V roce 2010 společnost získala 2 dotace z fondů EU, a to na pořízení vozidla pro svoz BRKO + 10 ks kontejnerů a na rozšíření kapacity sběrného dvora. Z hlediska oprav a rekonstrukcí vlastních nemovitostí vstoupila do závěrečné etapy.

Rok 2011 proběhl v přípravách na převzetí dvou dalších činností, a to přenesené správy veřejného osvětlení a oprav a údržby kanalizací. Společnost dokončila opravy areálů a rozšířila středisko na ulici Karvinská 63 o pronajaté pozemky, kde vybudovala plochu ze zámkové dlažby a oplocení. Zabezpečila převzetí nových činností i z personálního hlediska a počátkem roku 2012 je plně připravena tyto činnosti provozovat.

V roce 2012 bylo společnosti svěřeno do správy veřejné osvětlení a v průběhu roku získala oprávnění k provozování kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost úspěšně zvládla dvě velké investiční akce pro statutární město Havířov, a to výstavbu parkoviště na ul. Karla Čapka a rekonstrukci druhé části chodníku na ul. Karvinské. V závěru roku došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti vkladem nemovitého majetku, a to areálu na ul. Jarošova.

V roce 2013 využila společnost dosažené zisky pro mimořádné strojní a stavební investice. Naplno se rozjela přenesená správa veřejného osvětlení i správě nově budovaných kanalizací, včetně výběru stočného na účet města Havířova. V rámci zkvalitnění a dostupnosti služby občanům v oblasti třídění a využití odpadů byl zahájen provoz nového sběrného dvora v Havířově-Šumbarku.

V roce 2014 oslavila společnost 50 let na trhu. Za toto období prošla společnost mnoha proměnami jak v oblasti akcionářské struktury, tak i v portfoliu poskytovaných služeb. Poslání společnosti, kterým je kvalitní zajištění činností pro město Havířov a jeho občany v oblastech, které život ve městě s sebou přináší, však zůstalo zachováno.

Do roku 2015 vstoupila společnost s nově zvolenými orgány, s novým logem i s novým maskotem. Veškeré změny měly a mají symbolizovat poslání a postavení Technických služeb Havířov a.s. na trhu. Závěr roku byl charakterizován aktivitou společnosti do oblasti budoucího vývoje v odpadovém hospodářství v Havířově i v oblasti Karvinska.

ROK 2016
Společnost rozpracovala projekt zařízení na likvidaci KO pro město Havířov a obce a města bývalého okresu Karviná. Vynaloženo úsilí pro znovuzískání údržby veřejné zeleně ve městě. Provedena rekonstrukce a nástavba sociálního zařízení pro zaměstnance na ul. Karvinská 63.

ROK 2017
Společnost získala údržbu veřejné zeleně ve městě Havířov.
Podepsáno MEMORANDUM mezi městy Havířov a Karviná a společností VEOLIA.

ROK 2018
V průběhu roku se pracovalo na pořízení jednotlivých stupňů dokumentace pro získání dotace na realizaci „ Projektu zařízení na využití komunálního odpadu“. Začala realizace stavby přístřešku pro svozová vozidla.

ROK 2019
Společnost pořídila zásadní investici pro rozšíření služeb občanům města, a to bývalý objekt sběrných surovin na ulici Selská. Tento objekt bude v následujících letech rekonstruován a upraven tak, aby mohl sloužit jako další sběrný dvůr na území města Havířova. V tomto roce byla také dokončena stavba přístřešku pro svozová vozidla a tento byl uveden do užívání.

ROK 2020
Tento rok byl díky celosvětové pandemii Covid-19 mimořádný ve všech oblastech a činnostech, technické služby nevyjímaje. Omezení a nařízení vlády v důsledku nouzového stavu, komplikovala ve společnosti práci jednotlivých provozů. I přes tyto problémy se společnosti podařilo realizovat nadstavbu sociálního zařízení v objektu společnosti na ul. Karvinská 66 a dále přechod na dálkové vytápění.

ROK 2021
V důsledku pokračující celosvětové pandemie Covid-19 a jejím ekonomickým důsledkům, postupně se projevujícím ve druhé polovině roku, byl tento rok mimořádně náročný ve všech oblastech služeb poskytovaných společností. V tomto roce byly rozšířeny služby údržby veřejné zeleně a pro tyto účely byla pořízena investice 6 kusů nových sekaček. Dále společnosti zahájila rekonstrukci objektů budoucího SD na ulici Selská na jejíž část byla poskytnuta dotace MŽP z operačního programu Životní prostředí, akce „Rozšíření sítě sběrných dvorů Města Havířov – Sběrný dvůr Selská“. V tomto roce byla dokončena implementace a zahájen plný provoz nového informačního systému.