Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Porušení práva EU

Podávání oznámení podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie


Technické služby Havířov a.s. v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) zavádí vnitřní oznamovací systém a zároveň vyzývá oznamovatele k podávání oznámení cestou interních kanálů pro oznamování. Přínosem je posilnění ochrany oznamovatele, který nesmí být vystaven odvetným opatřením. Totožnost oznamující osoby nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě příslušné osoby. Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.


Vnitřní oznamovací systém
Vnitřní oznamovací systém je souhrn postupů a nástrojů, který slouží k přijímání oznámení o porušení práva, nakládání s tímto oznámením, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 


Cíle ochrany oznamovatele
Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

 

Příslušná osoba
V této souvislosti byla společností Technické služby Havířov a.s. určena tzv. příslušná osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byla určena společnost MentorDATA s.r.o., IČ 073 43 761, tsh@mentordata.cz, tel. +420 608 01 11 01.
Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat. Příslušná osoba je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána mlčenlivostí.


Jak lze podat oznámení?
- písemně na e-mail tsh@mentordata.cz,
- telefonicky na číslo +420 608 01 11 01,
- písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: MentorDATA s.r.o., Břidličná 803, PSČ 742 85, Vřesina, přičemž na obálce musí být uvedeno „ NEOTVÍRAT - Oznámení o porušení práva Unie - pouze k rukám příslušné osoby“,
- osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou.


Postup při vyřizování oznámení
1. Oznámení lze provést ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
2. Oznamovatel musí být do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení.
3. Do 1 měsíce od potvrzení o přijetí oznámení, musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
4. Příslušná osoba musí navrhnout opatření příslušnému orgánu k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
5. Příslušná osoba bude uchovávat oznámení po dobu 5 let od jeho přijetí.


Komu je vnitřní oznamovací systém určen
Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům Technických služeb Havířov a.s. a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti. Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.


Oznámení, která jsou v souladu se Směrnicí EU
Oznamovaná porušení musí být protiprávní a týkat se aktů EU uvedených v příloze „Směrnice EU“, která se týkají těchto oblastí:


- finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- daně z příjmů právnických osob,
- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
- porušení týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory