Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Porušení práva EU

Podávání oznámení podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Technické služby Havířov a.s. (dále jen organizace) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) zavedla příslušné vnitřní oznamovací systémy a určila prostředky, kterými je zajišťována ochrana oznamovatelů.

Vnitřní oznamovací systém
Vnitřní oznamovací systém je souhrn postupů a nástrojů, který slouží k přijímání oznámení o porušení práva, nakládání s tímto oznámením, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, a ochraně informací, uvedených v oznámení a v komunikaci s oznamovatelem.

Komu je vnitřní oznamovací systém určen
Vnitřní oznamovací systém je určen zaměstnancům organizace a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem své pracovní či obdobné činnosti.
Dále mohou vnitřní oznamovací systém využít i další osoby, oznamující protiprávní jednání, zejm. obchodní partneři a jejich pracovníci.

Cíle ochrany oznamovatele
Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalování protiprávního jednání, které se odehrává na pracovišti anebo mimo pracoviště, avšak při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterém se zaměstnanci a osoby v obdobném postavení za normálních okolností obávají kohokoliv informovat, to zejména z obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Oznámení, která podléhají ochraně dle Směrnice EU
Oznamovaná porušení musí být protiprávní a musí se dotýkat některé z oblastí, vyjmenovaných ve směrnici EU, kterými jsou oblasti:
- finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- daně z příjmů právnických osob,
- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- porušení, ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
- porušení, týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Příslušná osoba
Do funkce tzv. Příslušné osoby, tedy osoby, oprávněné přijímat a posuzovat důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání, byla jmenována společnost:

MentorDATA s.r.o.
sídlem: Vřesina, 742 85, Břidličná 803
IČ: 073 43 761, která je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.: C 75451
email: tsh@mentordata.cz, tel. +420 608 01 11 01

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s obsahem oznámení a tato posuzovat. Příslušná osoba je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána mlčenlivostí, proto nesmí o čemkoliv, co zjistí v souvislosti s prověřováním podnětů, informovat kohokoliv z organizace a dále je povinna chránit identitu oznamovatele.
Dojde-li k vyzrazení identity oznamovatele, je Příslušná osoba tím, kdo zajistí, že oznamovatel nebude vystaven jakémukoliv odvetnému opatření ze strany organizace.

Jak podat oznámení?
- písemně na e-mail:        tsh@mentordata.cz,
- telefonicky na číslo:        +420 608 01 11 01,
- písemně na adresu:        MentorDATA s.r.o., Břidličná 803, PSČ 742 85, Vřesina,
přičemž na obálce musí být uvedeno „ NEOTVÍRAT - Oznámení o porušení práva Unie - pouze k rukám příslušné osoby“,
- osobně, po předchozí dohodě s pracovníkem Příslušnou osobou.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé.
Oznamovatel by měl být schopen popsat jednání, které považuje za protiprávní a dále toto podpořit důkazně či svědecky, anebo alespoň odkazem na ověřitelnou skutečnost. Rozsah a kvalita předkládaných informací a důkazů mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Je nepřijatelné oznamovat skutečnosti nepravdivé! Osoby, které poskytnou nepravdivé informace, mohou být postiženy dle příslušné legislativy.

Postup při vyřizování oznámení
1. Oznámení lze podat Příslušné osobě ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
2. Oznamovatel musí být do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení.
3. Do 1 měsíce od potvrzení přijetí oznámení, musí Příslušná osoba vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
4. Příslušná osoba musí navrhnout organizaci opatření k předcházení nebo nápravě protiprávního jednání, vznikne-li k tomu důvod.
5. Příslušná osoba zveřejní výsledky šetření na stránkách organizace.
6. Příslušná osoba bude uchovávat oznámení po dobu 5 let od jeho přijetí.


Směrnice EU nechrání oznamovatele, uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti