Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Kodex chování pro obchodní partnery

I. Úvod
Technické služby Havířov a.s. (dále jen Organizace) klade při spolupráci s Obchodními partnery velký důraz na sociální a ekologickou udržitelnost.
Kodex chování pro Obchodní partnery definuje základní požadavky na principy spolupráce Organizace s Obchodními partnery, jejichž dodržení a dodržování Organizace považuje za jeden ze základních prvků udržitelné spolupráce s Obchodními partnery.

II. Vymezení pojmů
Organizace    Technické služby Havířov a.s., Karvinská 66/1461, Havířov, IČ: 253 75 601, zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.: B 1664, též zaměstnavatel

závadné/nepřípustné jednání    jednání, které je v rozporu s legislativou, jednání, vykazující znaky spáchání přestupku anebo trestného činu či jinak právně závadného jednání, jednání, které je v rozporu s nařízením zaměstnavatele, morálně závadné jednání

Obchodní partner    strana obchodně-závazkového vztahu s Organizací, tj. dodavatel, odběratel, poskytovatel služby, uchazeč o zakázku či uzavření příslušné dodavatelsko-odběratelské smlouvy

III. Použitá legislativa
Tento kodex vychází z těchto mezinárodních zásad a principů:

- Zásady OSN pro podnikání a lidská práva;
- Základní pracovní standardy Mezinárodní organizace práce (ILO);
- Global Compact (při) OSN;
- Všeobecná deklarace lidských práv;
- Úmluva OSN o právech dítěte;
- Úmluva OSN o právech žen;
- Pařížská dohoda o změně klimatu.

IV. Deklarace
Organizace dodržuje veškeré principy, zákony, právní předpisy, normy a zásady, které jsou v tomto Kodexu popisovány, a ne jen tyto, kdy zmíněné považuje za minimální standard kultury v organizaci. Dodržování tohoto vyžaduje proto i u svých obchodních partnerů.

V. Korupce
Úplatky, podplácení a jiné typy korupce jsou zakázány.

VI. Podmínka spolupráce
U Obchodních partnerů je vyžadováno dodržování veškerých profesních standardů, platných pro jeho obor činnosti/podnikání, dodržování veškerých zákonných norem, které se vztahují na jeho činnost a podnikání, jakož i dalších kritérií, kterými jsou:

1.    Základní podmínky výkonu pracovní činnosti
1.1. Zákaz diskriminace
Obchodní partner si je vědom toho, že je zakázána diskriminace. S ohledem na toto prohlašuje, že nedopustí žádné formy diskriminace, zejm. nebude nikdo znevýhodňován na základě svého věku, pohlaví, sexuální orientace, těhotenství, postižení, národnosti, etnického původu, barvy pleti, náboženského vyznání nebo světového názoru, politického přesvědčení, sociálního původu či rodinného stavu. Obchodní partner dále prohlašuje, že všem zaručuje ve všech aspektech rovné příležitosti jak při naplňování pracovního poměru, tak při vzdělávání anebo u osobního a profesního rozvoje.

1.2. Spravedlivé zacházení
Obchodní partner zajišťuje takové podmínky, kterými zajišťuje, že na pracovišti nedochází k hrubému nebo nelidskému zacházení, k sexuálnímu obtěžování, tělesným trestům, duševnímu a tělesnému nátlaku, využívání nucené či otrocké práce, porušování základních lidských práv a/nebo verbálnímu napadání.
Takovéto jednání i pohrůžka takovýmto jednáním jsou u Obchodního partnera výslovně zakázány.

1.3. Mzdy a pracovní doba
Obchodní partner dodržuje všechny zákony a předpisy, upravující mzdové podmínky a pracovní dobu. Mzdy a další příplatky vždy budou odpovídat příslušným právním předpisům.
Obchodní partner si je vědom toho, že je povinen řádně a úplně vypořádávat své závazky vůči svým pracovníkům, za tyto odvádět příslušné, zákonem stanovené odvody, jakož i svým pracovníkům řádně přiznávat nároky, vzniklé za práci přesčas, v noci a další, u které zákoník práce přiznává nárok na zvýšení odměny za konání práce. Tyto musí být jasně definovány, pravidelně a úplně vypláceny, poskytovány či nahrazovány.
Obchodní partner si dále plně uvědomuje, že je povinen svým zaměstnancům řádně rozvrhovat pracovní dobu, dobu přestávek v práci a zachovávat minimální dobu přestávek mezi směnami, jakož i umožňovat zaměstnancům řádné čerpání dovolené, příp. naplňování dalších přiznaných práv.
Taktéž si je Obchodní parter vědom toho, že je povinen své zaměstnance informovat o všech okolnostech, vyplývajících z pracovního poměru, a tyto musí být zaznamenány v textové podobě.
Obchodní partner potvrzuje, že neuplatňuje zádržné či jistiny na poskytované pracovní prostředky.

1.4. Svoboda sdružování
Obchodní partner zaručuje všem svým zaměstnancům právo na svobodu sdružování. Zaměstnanci mají právo se v souladu s právními předpisy sdružovat, zakládat odborová sdružení, organizace nebo se k nim připojovat. Disciplinární opatření proti zaměstnancům, kteří pokojně a v souladu se zákony využívají svého práva na sdružování, nejsou dovolena.

1.5. Bezpečnost a zdraví
Obchodní partner, v rámci povinností dle Zákoníku práce, zajišťuje všem bezpečné pracovní prostředí, kdy při tom je povinen zohledňovat veškeré požadavky, kladené na bezpečné pracoviště (např. požadavky dle hygienických norem a měření). Pracoviště a pracovní prostředky musí a budou splňovat požadavky, upravené příslušnou legislativou a právními předpisy v oblasti BOZP a PO, to i s přihlédnutím a zohledněním specifických skupin zaměstnanců (mladiství, těhotné či kojící ženy atp.).
Zaměstnanci musí být pravidelně školeni v oblasti BOZP a PO. V rámci školení pak musí být zaměstnanci seznámeni s riziky pracovišť, ve kterých budou vykonávat pracovní činnost, to s přihlédnutím na rizika, spojená s použitím či skladování nebezpečných látek, materiálů, ale i odpadů.
Obchodní parter je povinen jmenovat zástupce, který bude odpovědný za BOZP a PO jak na pracovišti Obchodního partnera, tak na pracovištích jiných osob, kde bude plnit úkoly, uložené Zákoníkem práce zaměstnavateli (např. vyhledávat rizika), a který bude pro organizaci partnerem v oblasti BOZP a PO při organizaci práce na pracovištích organizace.

1.6. Disciplinární opatření
Obchodní partner si je vědom toho, že může vůči zaměstnanci uplatňovat jen taková práva a nároky, které mu přiznává příslušná legislativa. Je proto zakázáno jakékoli nepřiměřené disciplinární opatření, mezi které je možné řadit zadržování mzdy a/nebo písemností, či zákaz opustit pracoviště.
Obchodní partner dále respektuje právo každého zaměstnance na ukončení pracovního poměru.

1.7. Práce dětí a ochrana mladistvých
Obchodní partner nevyužívá práci dětí a dodržuje právní předpisy na ochranu mladistvých. Zaměstnává-li mladistvé, pak si je vědom specifických požadavků, kladených na takovýto pracovní poměr (např. zkrácená pracovní doba, vyloučené anebo zakázané práce).

2.     Životní prostředí
2.1. Právní Předpisy na ochranu životního prostředí
Obchodní partner je povinen dodržovat legislativu a jiné právní předpisy, upravující ochranu životního prostředí, to s vědomím, že organizace je právě v této oblasti činná.
Obchodní partner potvrzuje, že jeho provoz a činnost splňuje požadavky zákona o odpadech a také předpisů k ochraně proti emisím a ochraně vody.

2.2. Zdroje a znečišťování životního prostředí
V rámci objektivních možností je Obchodní partner povinen bránit znečišťování životního prostředí přiměřenými prostředky a působením. Ochranu životního prostředí a klimatu a podporu biologické rozmanitosti považuje Obchodní partner za trvalý cíl, kterého lze dosáhnout pouze neustálým zlepšováním úrovně ochrany tím, že bude snižována tvorba odpadu, odpad bude tříděn a budou hledány cesty, vedoucí k opětovnému použití odpadu.

3.     Dodržování pravidel a právních předpisů
3.1. Subdodavatel
Obchodní partner je povinen své subdodavatele zavázat povinností dodržovat standardy, které budou plně odpovídat tomuto Kodexu a jejich naplňování kontrolovat. Obchodní partner vždy nese odpovědnost za své subdodavatele.

4.    Energetická efektivnost
4.1 Hospodářský úspěch
Hospodářský úspěch závisí na tom, jak úspěšně sladíme naše základní principy podnikání, tedy jednoduchost a orientaci na zákazníka, s odpovědným využíváním přírodních zdrojů. Přitom bychom měli zohledňovat ekonomickou, sociální a ekologickou odpovědnost.
Jelikož se organizace zasazuje za optimální využívání energií, vyzývá své Obchodní partnery k odpovědnému přístupu v této oblasti.
Obchodní partnery proto vyzýváme, abyste nám nabízeli, při pořizování technického vybavení, jako alternativu také výrobky s co nejlepší účinností.

5.    Korupce, Whistleblowing, ochrana oznamovatelů
5.1 Co je korupce
Korupci je možné definovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Toto chování je často motivováno snahou po materiálním zisku nebo jiných výhodách. Korupce patří mezi závažné celospolečenské problémy, které poškozují ekonomický růst a vývoj v naší zemi. Proto je korupce, a to v podnikání a v soukromoprávních vztazích, považována za trestný čin.

5.2 Protikorupční systém v organizaci
Organizace má zaveden protikorupční systém dle ISO 37001:2016. Protikorupční postoj organizace je vyjádřen v Etických kodexech Organizace a v Protikorupční politice, popsané v Protikorupční strategii pro období od roku 2023 do roku 2026 (dále již jen „Protikorupční politika“). Tato strategie obsahuje závazek proaktivního boje s korupcí, nulovou toleranci ke korupci, a přijetí všech relevantních opatření protikorupčního systému dle ISO 37301.

5.3 Osobní výhody
Obchodní partner je obeznámen o tom, že organizace žádný přímý nebo nepřímý způsob poskytování osobních výhod k dosažení smluvních cílů nepožaduje a ani netoleruje.
Obchodní partner nesmí nabízet, slíbit nebo poskytnout zaměstnancům organizace nebo jejich blízkým osobám osobní dary nebo jiné osobní výhody jakéhokoli druhu nebo hodnoty, které by mohly být v rozporu se směrnicemi organizace, upravující pravidla pro poskytování a přijímání darů, se kterou se Obchodní partner před uzavřením příslušné smlouvy seznámil. (Aktuální znění Pravidel pro poskytování a přijímání darů je uloženo a veřejně přístupné na webových stránkách organizace.)

5.4 ABMS dle ISO 37001:2016
Organizace má zaveden příslušnou směrnicí tzv. Program Anti Bribery Management Systém dle ISO 37001:2016, který je jedním z nástrojů, prostřednictvím kterého je a bude, za pomoci vhodných protikorupčních opatření, zajišťována prevence a odhalování korupce, stejně jako přiměřená reakce na odhalené korupční jednání.
Tento program řízení je nástrojem k vytváření a posilování protikorupčního klimatu, kterým je zajišťováno, spravováno a rozvíjeno celkové protikorupční klima v Organizaci a u Obchodních partnerů, a který slouží k řízení korupčních rizik v Organizaci. Program specifikuje požadavky a poskytuje pokyny pro řízení, implementaci, udržování, přezkoumání a zlepšování systému řízení proti korupci.

5.5 Závazek Obchodního partnera
Obchodní partner prohlašuje, že se s ABMS organizace seznámil, a že se ztotožňuje s tam popsanými protikorupčními opatřeními.

5.6 Ochrana oznamovatelů
    Obchodní partner si je vědom toho, že má organizace zaveden systém pro oznamování protiprávního či neetického jednání, v rámci kterého jsou oznamovatelé chráněni před odvetnými či obdobnými opatřeními, které by mohly být vůči oznamovateli vedeny. Bližší informace o fungování systému a způsobech oznamování jsou zveřejněny na stránkách organizace (www.tsh.cz).
Obchodní partner se zavazuje, že obeznámí své pracovníky o existenci systému pro oznamování protiprávního či neetického jednání a dále, že oznamovatelům, kteří oznámí výskyt protiprávního či neetického jednání, poskytne stejnou úroveň ochrany, jako organizace.

6.    Hlášení porušování a povinnost součinnosti
6.1 Oznámení porušení
Pokud se Obchodní partner dozví o okolnostech, které vedou k domněnce, že došlo a/nebo mohlo dojít porušení zásad tohoto Kodexu, je povinen takovouto skutečnost bez prodlení oznámit organizaci a poskytnout i další informace, bude-li jich zapotřebí pro prošetření podezření, příp. poskytnut nezbytnou součinnost při objasnění oznámených tvrzení.

6.2 Ochrana práv dotčených osob
Oznámení a následné šetření se vždy provádí za současného zachování a šetření oprávněných zájmů obchodního partnera, jeho subdodavatelů a za současného dodržování práv zaměstnanců, zejména práva na ochranu osobních údajů a na zachování obchodního tajemství.

7.    Audity
Obchodní partner umožňuje provádění namátkových kontrol dodržování tohoto Kodexu. Za tímto účelem poskytuje písemné informace k dotazům a umožňuje případné provedení auditu přímo v místě svého působení. Pro účely příslušné kontroly umožní obchodní partner nahlédnutí do odpovídající dokumentace. Provedením auditu smí být pověřeny třetí strany (např. auditoři).
Ve stejném rozsahu je Obchodní partner povinen zavázat své subdodavatele.

VII. Závěr
V případě porušení povinností, popsaných v tomto Kodexu, poskytne Organizace Obchodnímu partnerovi přiměřenou lhůtu k nápravě. Nedojde-li k nápravě v této lhůtě, anebo dojde-li k opětovnému porušení shodné povinnosti, je Organizace oprávněna smluvní vztah okamžitě ukončit z důvodu obzvláště závažného porušení smluvených podmínek.
V případě opakovaných nebo závažných porušení lze smluvní vztah okamžitě ukončit rovněž bez stanovení lhůty nebo bez předchozího upomenutí.
V případě, že bude Obchodní partner jednat v rozporu s čl. 5, tohoto Kodexu, bude jakákoliv spolupráce okamžitě ukončena.
Další práva, zejména nárok na náhradu škody, tímto zůstávají nedotčena.

VIII. Prohlášení Obchodního partnera
Prohlašuji, že jsem se seznámil se zněním Kodexu chování pro obchodní partnery, jakož i se souvisejícími dokumenty, na které je v textu odkazováno, tomuto jsem porozuměl, a bez výhrad Kodex přijímám.