Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Kanalizace - kvalita vody

Pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodávají Technické služby Havířov a.s., je v celé nezávadná a její kvalita zcela odpovídá parametrům vyhlášky MZd. ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody. Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu o ochraně zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění.

Voda zcela vyhovuje tuzemským i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické a je pravidelně kontrolována.

K úpravě vody jsou používány chemikálie, které splňují přísné hygienické požadavky z hlediska jejich „čistoty“ a všechny materiály, se kterými pitná voda v rámci své cesty ke spotřebiteli přijde do kontaktu, musí splňovat požadavky právních předpisů pro materiály vhodné pro kontakt s pitnou vodou. Česká republika je jeden z mála členských států EU, který má již dlouhodobě zpracované právní předpisy pro materiály vhodné pro kontakt s pitnou vodou a definovanou čistotu chemických látek používaných k úpravě pitné vody.

Zdravotní význam vybraných ukazatelů pitné vody

-          pH vody nemá přímý vliv na zdraví. Je však velmi důležitým provozním parametrem, protože ovlivňuje funkci procesů při úpravě vody. Ovlivňuje rovněž korozivní vlastnosti vody a účinnost dezinfekce. V pitné vodě je pH uváděno v rozmezí hodnot 6,5 - 9,5. Nižší hodnoty bývají typické pro měkké a málo mineralizované vody. Vyšší hodnoty pH mohou být výsledkem přírodních nebo umělých způsobů ztvrzování vody.

-           Dusičnany jsou běžnou součástí přírodních vod, jejich obsah však bývá zvýšen v důsledku lidské činnosti (nejčastěji hnojením půd dusíkatými hnojivy a odpadními vodami). Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě mohou při dlouhodobém užívání vyvolávat zdravotní potíže. Dusičnany se v lidském těle mohou přeměňovat na látky podezřelé z karcinogenního účinku (tzv. N-nitroso sloučeniny) a u kojenců (zejména do 3 měsíců věku) způsobovat riziko vnitřního dušení (tzv. methemoglobinemie). V pitné vodě jsou dusičnany limitovány nejvyšší mezní hodnotou 50 mg/l, pro kojence se doporučuje hodnota do 15 mg/l.

-            Tvrdost vody označuje celkový obsah solí vápníku a hořčíku ve vodě. Oba prvky jsou součástí přírodních vod, jejich obsah lze uměle zvyšovat rozpuštěním dolomitického vápence nebo vápněním. Doporučená hodnota tvrdosti vody (Ca + Mg) je stanovena Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v rozmezí 2 - 3,5 mmol/l. Doporučená hodnota je optimální koncentrace z hlediska zdravotního, nikoliv technického. Jednotkou tvrdosti vody (Ca+Mg) je milimol na litr (mmol/l). Často se však užívají starší jednotky, jako např. stupně německé (°N, příp. °dH). S těmito jednotkami se můžete setkat např. v návodech k napařovacím žehličkám, pračkám, či myčkám nádobí.

 


zobrazit soubor
Kvalita vody