Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

ISO 37001

ISO 37001:2016 Anti Bribery Managment System

Ve snaze o pokračování boje proti možnému korupčnímu jednání schválilo vedení Technických služeb Havířov a.s. (dále jen organizace) protikorupční strategii, která má za cíl stanovit pro vymezené období základní cíle, požadavky a prostředky, jimiž bude čelit hrozbám korupčního, nekalosoutěžního, právně závadného a nemorálního jednání.

Protikorupční strategie vznikla jako základní dokument, podle kterého byly prováděny změny, nezbytné pro řádnou implementaci protikorupčního systému dle ISO 37001 do činnosti a pravidel organizace. Funkčnost protikorupčního systému byla prověřena úspěšným provedením auditu.

V rámci zavádění opatření protikorupčního systému dle ISO 37001 přijala organizace některá nová opatření a další, stávající opatření upravila, to proto, aby vytvořila prostředky, jimiž bude čelit právně závadnému jednání. K těmto prostředkům organizace řadí:

a) vypracování Protikorupční strategie pro období roku 2023 – do roku 2026, která bude průběžně sledována a aktualizována tak, aby bylo možné reagovat na různá zjištění a nové poznatky;b) rozšíření Etického kodexu organizace, do kterého byly zakotveny prvky boje proti korupci;c) vypracování a zavedení Programu Anti Bribery Management Systému, který je základním dokumentem, upravujícím podmínky, postupy a postihy v případě vzniku právně závadného jednání anebo podezření z jeho vzniku;
d) vypracování Kodexu chování pro obchodní partnery, kterým obchodní partneři deklarují, že jejich hodnoty jsou shodné s hodnotami organizace a dále tímto kodexem upozorňuje partnery, že jakékoliv korupční jednání bude důvodem k okamžitému ukončení spolupráce a k realizaci dalších, vhodných kroků;
e) zavedení Pravidel pro oznamování a řízení střetu zájmů, kde organizace ne jen vymezuje to, co je za střet zájmů považováno, ale i jaké postupy musí být dodrženy při zjištění střetu zájmů, a také vymezuje následky, které sebou přinese nedodržení této směrnice zaměstnavatele;
f) rozšíření Pravidel pro poskytování a přijímání prospěchu, kde organizace definuje dary, jejich přijatelnost a postupy, které s přijímáním darů souvisí anebo souviset mohou;
g) rozšíření úpravy, umožňující Oznamování a ochranu oznamovatelů o možnost podávat podněty i o protikorupčním jednání;
h) rozšíření Postupů a procedur při zadávání veřejných zakázek, jimiž organizace předchází vzniku střetu zájmů a dále řídí situace, při nichž ke střetu zájmů dojde;
ch) jmenování Compliance managera – samostatného subjektu, stojícího mimo organizaci, který je nezávislý na organizaci, kterému jsou vytvořeny podmínky pro řádné a objektivní šetření jednání, které by mohlo být považováno za korupční či jinak právně závadné.

Oznamujeme tímto, že Compliance managerem, a tedy subjektem, který je oprávněn prošetřovat podněty, týkající se korupčního jednání, je společnost


MentorDATA s.r.o.
sídlem: Vřesina, 742 85, Břidličná 803
IČ: 073 43 761, která je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.: C 75451

Podněty je možné podávat prostřednictvím prostředků, určených k Podávání oznámení o porušení práva EU a může ho podávat kterákoliv osoba.
Compliance manager je také oprávněn poskytovat součinnost našim obchodním partnerům v oblasti protikorupční politiky, jakož i pravidel poskytování darů a jiného prospěchu.